تعداد کل لایک ها: ۲

✅ دانشجوی کارشناسی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران// عضو شورای مرکزی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی// پژوهشگر اجتماعی مدرسه صبح رویش//بدنبال خوب خوندن و خوب نوشتن در سیاستگذاری هستم.